OBCHODNÉ PODMIENKY PRE PARTNERSKÝ PROGRAM (AFFILIATE)

Zdravé desiate nielen pre deti

Registráciou do partnerského programu, súhlasíte s týmito obchodnými podmienkami. Zaregistrovať sa môžete tu.

I. Všeobecné ustanovenia

Vyplnením registračného formulára a súhlasom s províznymi podmienkami, súhlasí registrujúci sa užívateľ (ďalej len ‘Partner’) s podmienkami provízneho systému pre PARTNERSKÝ PROGRAM „Zdravé desiaty nielen pre deti“ v plnom rozsahu a uzatvára týmto dohodu o spolupráci s poskytovateľom, ktorým je: PLUTOS COMPANY, s.r.o, Východná 6968/26, 91108  Trenčín, IČO: 45373841, IČ DPH: SK2022963239 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, vložka číslo 22603/R. (Ďalej len ‘Poskytovateľ’).

a) Partnerom Poskytovateľa sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov, alebo právnická osoba.

b) Partner vyhlasuje, že pri registrácii poskytnuté údaje k jeho osobe a adrese súhlasia, a že je plnoletý a plne spôsobilý na právne úkony.

c) Partner propaguje predaj v partnerskom programe PLUTOS COMPANY, obrázkami alebo videami na svojich webových stránkach, reklamou na svojich stránkach, v emailoch podpísaných jeho mene zaslaných na vlastnú databázu kontaktov, ktoré mu dali na komunikáciu súhlas, a využíva k tomu materiály a postupy poskytované Poskytovateľom, ktoré sú uvedené v aplikácii. Partner má možnosť vhodným spôsobom materiály individuálne upraviť pre potreby propagácie.

d) Osobné údaje partnera sú spracované Poskytovateľom v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z.

e) Poskytovateľ si vyhradzuje právo registráciu partnera bez udania dôvodov zamietnuť.

f) Zákazník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplní objednávku produktu „Zdravé desiaty nielen pre deti“ na webovej stránke Poskytovateľa, zaplatí s tým spojený poplatok a nepožiada o jeho vrátenie v ochrannej lehote 30 dní. 

g) Poskytovateľ sa zaväzuje vyplatiť partnerovi províziu z každého obchodu (zaplateného predaja), ktorý bude vykonaný zákazníkom resp. návštevníkom, ktorého odporučil / získal partner, resp. ktorý prišiel na stránky poskytovateľa prostredníctvom odkazu partnera (prekliku), čo Poskytovateľ identifikuje podľa čísla partnera umiestneného v odkaze vedúceho zo stránky partnera na stránku Poskytovateľa alebo vložením čísla partnera do formulára pre aktiváciu služby Poskytovateľa. Pokiaľ sa jedná o odkaz partnera, je táto informácia uložená po dobu 180 dní v cookies návštevníka.

h) Partner má prístup k svojmu províznemu účtu na adrese affiliate.plutoscompany.sk s prehľadom vykonaných predajov, schválených a vyplatených provízií a ďalším aktivitám.

i) Poskytovateľ má právo tieto podmienky zmeniť. O zmene bude informovať registrovaných partnerov emailom. Zmenené podmienky sú považované za dohodnuté od okamihu ich uverejnenia. Ak partner s najnovšou verziou podmienok nesúhlasí, je povinný účasť ukončiť a to zaslaním emailu Poskytovateľovi na plutoscompany@gmail.com so žiadosťou o ukončenie spolupráce. Za posledný deň spolupráce sa počíta deň doručenia emailu. Nárok na dovtedy získané provízie tým nezaniká.

j)  Provízny systém je prevádzkovaný prostredníctvom aplikácie AffilBox, ktorú poskytuje spoločnosť OLYMPIC sro, IČO 27480381

II. Provízia a jej výška 

a) Nárok na priamu províziu partnerovi vzniká:

 • Ak je partner riadne registrovaný, má vyplnené všetky údaje a tieto sú platné.
 • Ak partner používa svoj osobný partnerský odkaz, ktorý má k dispozícii v členskej sekcii.
 • Ak návštevník prejde prostredníctvom partnerského odkazu na stránku Poskytovateľa a aktivuje si / objedná službu Poskytovateľa a tento úkon je v províznom systémom zachytený.
 • Ak je objednaný produkt označený ako schválený, tzn. bol zaplatený a nie je zrušený v ochrannej lehote. Do tej doby sa označuje provízia v členskej sekcii s poznámkou “Čaká na schválenie “.
 • Ak si partner objedná produkt sám pre seba cez svoj affiliate odkaz, tak nárok na províziu vzniká len v prípade, ak má aspoň jednu ďalšiu schválenú objednávku. Výška provízie je stanovená vždy pre príslušný provízny program a je uvedená v členskej sekcii v detailoch programu vždy ako percento z predaja alebo absolútna čiastka.

b) Vyúčtovanie provízií sa vykonáva na základe žiadosti partnera, maximálne 1x mesačne. Minimálna čiastka pre vyplatenie provízie je od 20 EUR bez DPH. Celková suma provízie na vyplatenie je oznámená partnerovi na stránkach affiliate.plutoscompany.sk Poskytovateľ poukáže túto čiastku na účet partnera. Za účelom úhrady provízie je partner povinný oznámiť pri žiadosti o vyplatenie provízie číslo účtu, kam má byť provízia zasielaná.

c) Ak je partner podnikateľom, je povinný vystaviť na províziu pred jej vyplatením faktúru. Partner vystaví Poskytovateľovi faktúru podľa nasledujúcich všeobecných pravidiel:

 • Ak je Partner SK platca DPH: na vystavenej faktúre bude celková suma provízie + pripočíta DPH
 • Ak je Partner SK neplatca DPH : na vystavenej faktúre bude celková suma provízie
 • Ak je Partner CZ platca DPH: na vystavenej faktúre bude celková suma provízie (na faktúre musí byť uvedené IČ DPH Poskytovateľa)
 • Ak je Partner CZ neplatca DPH: na vystavenej faktúre bude celková suma provízie

d) Poskytovateľ umožní Partnerovi prístup do on-line systému affiliate.plutoscompany.sk, kde si môže skontrolovať výšku provízie a stav účtu.

e) Za nezaplatené alebo stornované objednávky v ochrannej lehote alebo zrušené rozhodnutím Poskytovateľa sa provízia nevypláca.

III. Práva a povinnosti partnera

a) Ak partner prevádzkuje internetové stránky, na ktorých bude umiestnená reklama na službu Poskytovateľa, musia byť tieto stránky v súlade s platnou právnou úpravou a príslušnými spoločenskými normami. Partner vyhlasuje, že je jedinou osobou, ktorá je oprávnená prevádzkovať internetové stránky, na ktorých je umiestnená reklama alebo informácie a vlastní všetky potrebné oprávnenia alebo licencie vzťahujúce sa k obsahu týchto internetových stránok. Partner je sám zodpovedný za obsah a odkazy na svojich stránkach.

b) Poskytnutá reklamná grafika je chránená autorským zákonom a smie byť použitá len v nezmenenej forme a len na propagáciu služieb Poskytovateľa. Partner nesmie používať inú grafiku Poskytovateľa než tú, ktorá je na to určená na affiliate.plutoscompany.sk

c) Partner súhlasí s archiváciou ním poskytnutých osobných údajov, ktoré budú využité len v súvislosti s prevádzkou partnerského programu a súhlasí so zasielaním obchodných oznámení od Poskytovateľa.

d) Prísne zakázané je zasielanie nekalej reklamy (spamu) prostredníctvom diskusných skupín, emailových správ, SMS, alebo pošty ako aj ostatných telekomunikačných prostriedkov. Partner sa zaväzuje, že jeho internetová stránka neobsahuje žiadny materiál alebo odkaz na neho, ktorý je nezákonný, poškodzuje autorské práva, práva k ochranným známkam a patentom, obchodným menám a právam súvisiacim. Partner je povinný nepodniknúť nič, čo by poškodzovalo dobré meno Poskytovateľa.

e) Sprostredkovanie prístupu na webové stránky Poskytovateľa prostredníctvom webových stránok partnera sa zaznamená len v prípade, že má návštevník vo svojom prehliadači povolené tzv. cookies, má ich v plnom rozsahu povolené pre webové stránky Poskytovateľa a pri dokončovaní objednávky tovaru či služieb Poskytovateľa je daný záznam v cookies pochádzajúci z prekliku, prítomný a dostupný.

f) Ak návštevník cookies povolenie nemá, blokuje ich používanie pre webové stránky Poskytovateľa, dodatočne ich zo svojho prehliadača odstráni, prepíše či iným spôsobom znemožní prečítanie pôvodného záznamu z cookies pri dokončovaní objednávky tovaru alebo služieb Poskytovateľa, nenesie za to Poskytovateľ žiadnu zodpovednosť a partnerovi nevzniká nárok na províziu z návštevníkom vytvorenej objednávky.

g) Informácie v cookies o prekliku návštevníka cez reklamnú plochu Poskytovateľa na webových stránkach partnera je platná po dobu 180 dní od prekliku. Po tejto dobe sa objednávky vytvorené návštevníkom nepovažujú za sprostredkované partnerom a nevzniká mu nárok na províziu. Doba informácie v cookies o prekliku môže byť jednostranne zmenená Poskytovateľom, pričom zmena je účinná od okamihu ich zverejnenia na webových stránkach Poskytovateľa.

h) Partner nesmie kohokoľvek navádzať ku kliknutiam s cieľom zvýšiť načítavanie províznych preklikov na reklamné plochy Poskytovateľa a / alebo za tieto kliknutia návštevníkom ponúkať akúkoľvek odmenu alebo iný prospech. Partnerovi je zakázané úmyselne vykonávať kliknutia na reklamnú plochu Poskytovateľa na jeho webovej stránke. Prekliky, ktoré pochádzajú z počítača partnera či z počítačov, ktoré partner ovláda, nebudú považované za platné a nebudú započítané do provízie.

ch) Partner nesmie používať žiadne prostriedky či nástroje na blokovania úplného otvorenia a zobrazenia webovej stránky Poskytovateľa, po kliknutie na reklamnú plochu Poskytovateľa či inak obmedzovať návštevníka v prístupe na webové stránky Poskytovateľa.

i) Provízny systém je detailne monitorovaný a vyhodnocovaný. Akékoľvek pokusy o zneužitie systému a nadmerné generovanie odmien za kliknutia budú Poskytovateľom postihované. V prípade, že je Poskytovateľovi touto aktivitou spôsobená škoda, bude táto škoda zdokumentovaná a následne riešená právnou cestou. Do spôsobenej škody sa zahŕňa aj náhrada času technika a / alebo operátora, ktorý danú udalosť spracováva.

j) Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť zobrazovanie reklamných plôch a províznych preklikov na nevhodných stránkach bez nutnosti uvedenia dôvodu. Rozhodnutie o vhodnosti či nevhodnosti závisí na Poskytovateľovi.

k) Ďalej partner nesmie:

 • Registrovať domény prvej úrovne obsahujúcu slovné spojenia “Zdrave desiaty” „Zdrave desiate“ “Zijeme zdravo” a “PLUTOS COMPANY”.
 • Rozosielať nevyžiadané emaily na zakúpené, či inak zhotovené kontakty, ktoré vám neudelili výslovný súhlas so zasielaním obchodných oznámení.
 • Vykonávať predaje a registrácie cez svoj vlastný affiliate odkaz akokoľvek poškodzovať dobré meno a značky “Zdravé desiaty”, “Žijeme zdravo” a “PLUTOS COMPANY”.
 • Umiestňovať reklamy na stránky, ktoré sú v rozpore s právnym a obchodným poriadkom Slovenskej republiky, ktoré obsahujú pornografický obsah, alebo obsah, ktorý by mohol poškodiť dobré meno Poskytovateľa.

l) Ak sa Poskytovateľ dozvie o porušení užívateľa, dovoľuje partner Poskytovateľovi vydanie všetkých jeho uvedených osobných údajov príslušným vyšetrovacím orgánom. Porušenie týchto zásad má za následok okamžité zrušenie provízneho účtu Partnera a nevyplatenie ešte nevyplatených provízií. 

IV. Doba trvania, ukončenie spolupráce

a) Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.

b) Poskytovateľ je oprávnený od dohody odstúpiť okamžite v prípade, že partner poruší niektorú z povinností uvedených v tejto dohode.

c) Táto dohoda obsahuje všetky zákonitosti zmluvných strán ohľadne predmetu zmluvy. Vedľajšie ústne dohody neboli uzatvorené. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy sú účinné iba vtedy, ak boli prijaté v písomnej podobe.

d) Vypovedanie tejto dohody partnerom i Poskytovateľom je možné kedykoľvek písomnou formou a to bez uvedenia dôvodov.

V. Ostatné dojednania

a) Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť tieto obchodné podmienky. Zmenené podmienky nadobúdajú účinnosť od okamihu ich zverejnenia na webových stránkach Poskytovateľa. Ak partner nesúhlasí so zmenami podmienok, môže dohodu o spolupráci vypovedať.

b) V prípade, že by niektoré ustanovenia týchto podmienok boli alebo sa stali sčasti alebo úplne neplatnými, neúčinnými alebo nepriechodnými, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá.

c) Partner je povinný nezneužívať prípadné chyby v províznom systéme alebo ich zverejňovať alebo oznamovať tretím osobám. Ak účastník objaví v províznom systéme chybu alebo inú nezrovnalosť, ktorá spôsobuje nesprávne správanie systému, narušenia bezpečnosti či iné ťažkosti, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi.

d) Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené výpadkom servera provízneho systému, preťažením serveru či chyby v províznom systéme, následkom ktorých sa nezobrazia reklamné plochy či sa naruší načítanie stránok klientov.

e) Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú zlyhaním, chybou alebo výpadkom online provízneho systému a internetovej siete. Poskytovateľ ďalej nezodpovedá za škodu spôsobenú činnosťou alebo nečinnosťou tretích osôb.

Všeobecné obchodné podmienky v tomto znení sú platné a účinné od 15.08.2015